Сборник – Книги на джуури (латиница)
Пурс мэрэ
Симах Шейда
Дэдэjлyjэ дунjojmэ
Шабтай Агарунов
Чэдвэл Шиндлер
Яушва Ифраим
Конэшин Сэhви
Биньямин Исаков
Хеjирхаhлыг наминэ
Антон Агарунов
Ватан h'эjилимэ
Антон Агарунов
70 сали мэ иллиjим
Антон Агарунов
Хори бэбэhо
Антон Агарунов
Эз дул оморэниhо кофhо
Антон Агарунов
Никэрэj гудjaл
Биньямин Исаков
Гэлэм.
Абрамова Батсион
Нэварасдэ симфониjэ
Абрамова Батсион
Jэ дэстэ кyл
Симах Шейда
Myhбэтлy гэзэлho
Симах Шейда
Богьдоргьо
Беньямин Сафанов
Э рэхь бебегьо
Беньямин Сафанов
Э Rэhhoy moskin (mэhniho)
Симах Шейда
Аgсыз шеирлэр
Хикмет Сабир Оглы Бунятов
Bojkэj дyл (Мечта сердца)
Даниел-Хай Яшаев
Secilmis эsэrlэri
Симах Шейда
Севдалы козлэр
Симах Шейда
Е рехой москин
Симах Шейда
Дэдэй (Мама)
Яша Машияхов
Зиндэгуни-Нэгули
Рашбил Бен Шэмэй